Tra tu dien
  • Trong khóa học này, TruongNgoaiNgu.com.vn đưa ra cho các bạn 15 tình huống thường gặp trong giao tiếp thương mại.
    Chúc các bạn giao tiếp tốt và thành công!
  • Bạn định đi nghĩ mát, những câu giao tiếp của những người phục vụ làm bạn thấy mới mẻ...Không sao! Đó là tiếng anh giao tiếp của ngành du lịch. Qua 26 bài học sau, chắc sẽ giúp bạn phần nào đấy!